Maksud Dakwah Mengikut Ilmuan Islam

Maksud Dakwah Mengikut Ilmuan Islam


Pengertian dakwah dari segi bahasa ialah berasal dari kata Arab seperti da’a, yad’u, da’watan yang membawa maksud menyeru, memanggil, mengajak, menjamu, memandu dan menjemput. Manakala maksud dakwah dari segi istilah pula ialah mendorong manusia agar berbuat kebajikan dan petunjuk. Menyuruh mereka berbuat yang ma`ruf dan mencegah mereka daripada melakukan perbuatan mungkar, agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam erti kata yang lain pula, dakwah adalah mengajak umat manusia dengan hikmah dan kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya.

Menurut Jum’ah Amin Abdul Aziz mengatakan bahawa dakwah Islamiah adalah risalah terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu dari Allah dalam bentuk kitab yang tidak ada kebatilan di dalamnya, baik di depan atau dibelakangnya, dengan kalam-Nya yang bernilai mukjizat dan yang ditulis di dalam mushaf yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW dengan sanad yang mutawatir, bagi yang membacanya dinilai sebagai ibadah.

Dr. Ra’uf Shalabi menjelaskan bahawa dakwah Islamiah itu adalah gerakan membawa atau mengubah masyarakat daripada keadaan kekufuran kepada keadaan keimanan, daripada keadaan kegelapan kepada keadaan cahaya dan daripada keadaan sempit kepada keadaan lapang, di dunia dan di akhirat.

Ali Abdul Halim Mahmud pula mengatakan bahawa Dakwah ilallah bermaksud kita berdakwah agar manusia beriman kepada Allah, risalah yang dibawa para nabi dan rasul, taat pada apa-apa yang diperintahkan, berhenti total dari semua yang dilarang dan membenarkan seluruh perkataan utusan Allah tersebut. Arti berdakwah adalah mengajak kepada din Islam, penutup seluruh Kalamullah, serta agama yang paling sempurna dan syamil (komprehensif). Islam adalah agama yang telah Allah jamin penjagaannya, sedangkan agama-agama selain Islam diserahkan kepada para pemeluknya. Oleh kerana itu, hanya Islamlah yang akan tegak tanpa perubahan dan cacat.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah diberikan di atas ini, maka kita dapat menyimpulkan bahawa dakwah itu adalah satu usaha mengajak manusia beriman kepada Allah dengan membenarkan segala apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Dakwah juga mengajak manusia mencontohi akhlak yang telah ditunjuk dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dakwah dapat ditinjau dari dua sudut yang berbeza seperti :
  1. Maksud dakwah secara umum, ialah sutu ilmu pengetahuan yang berisi kaedah-kaedah dan tuntunan-tuntunan bagaimana cara sebaiknya untuk pendakwah itu menarik perhatian atau minat seseorang untuk menganut, menyetujui dan melaksanakan suatu ideologi tertentu.

  1. Dakwah menurut Islam pula ialah mengajak seseorang dengan penuh kebijaksanaan ke arah jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah untuk kemaslahatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.
Allah mengajak hamba-Nya untuk melakukan sesuatu yang membolehkan mereka masuk ke syurga, seperti berpegang teguh kepada ajaran Islam. Dengan agama inilah, Allah mengutuskan para rasul untuk menyeru sekelian umat manusia ke jalan yang diredhoi Allah dan meninggalkan segela perkara yang dilarang oleh-Nya. Beruntunglah bagi sesiapa yang membenarkan seruan tersebut. Firman Allah yang berbunyi :

“Dan sesiapa Yang menjadikan Allah dan RasulNya serta orang-orang Yang beriman itu penolongnya (maka berjayalah dia), kerana Sesungguhnya golongan (yang berpegang kepada ugama) Allah, itulah Yang tetap menang.” (Al-Maidah : 56)

Zaman moden ini, dakwah sangat diperlukan untuk membendung segala masalah keruntuhan Akhlak yang semakin berleluasa. Kalaulah konsep dakwah ini tidak digunakan dengan penuh hikmah dan penuh kebijaksanaan, maka kemungkinan besar, ia belum tentu dapat mengatasi masalah sosial ini. Ini menunjukkan bahawa seorang pendakwah perlu mempunyai persediaan dan jati diri yang kuat. Bukan mudah hendak berdepan dengan manusia ini, kerana ia mempunyai berbagai karenah dan berbagai rintangan yang perlu dihadapi oleh pendakwah, jika tidak mempunyai persiapan yang rapi, maka seseorang pendakwah itu akan mengalami kekalahan atau kekecewaan dan ia juga tidak sanggup lagi untuk menghadapi masalah ini.

Nabi Yusof telah menunjukkan satu tauladan yang sangat bermakna kepada para pendakwah sekalian, walaupun Baginda di penjarakan dengan sebab difitnah oleh seorang isteri raja ketika itu, tetapi Baginda tidak berputus asa dan Baginda meneruskan usaha dakwahnya di dalam penjara tersebut. Kisah ini telah dirakamkan oleh Allah dalam Al-Quran yang berbunyi :

"Yusuf (merayu kehadrat Allah Taala dengan) berkata: "Wahai Tuhanku! Aku lebih suka kepada penjara dari apa yang perempuan-perempuan itu ajak Aku kepada-Nya. dan jika Engkau tidak menjauhkan daripadaku tipu daya mereka, mungkin Aku akan cenderung kepada mereka, dan Aku menjadi dari orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya". (Yusof : 33)